Corona:
In de sporthallen, waar wordt gespeeld, gelden de coronaregels zoals de regering heeft bepaald. Er wordt vanuit gagaan dat U allen luistert naar de aanwijzigen van de beheerder(s) van de sporthal.
Afstand houden, mondkapjes, QR-code etc. zijn hier ook geldend. De beheerder(s) van de sporthal heeft de mogelijkheid U de toegang tot de sporthal te ontzeggen.
              Fairplay:
Op verzoek van de verenigingen zijn de categorieŽn opgesplitst in een 1e jaars en een 2e jaars poule.
Wij van de organisatie, gaan er vanuit dat de verenigingen c.q. begeleiding van de teams, zich aan de sportieve plicht houden, GEEN spelers opstellen in een jongere categorie.
          Arbitrage:
De dienstdoende vereniging zorgt voor een goede bezetting van de bestuursdienst, minimaal 2 personen met een minimale leeftijd van 18 jaar, zodat het fluiten van wedstrijden en de tijdwaarneming probleemloos kan plaatsvinden.
          Bestuursdienst:
1) 15 minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd c.q. het aangegeven tijdstip aanwezig zijn;
2) Leden van de bestuursdienst mogen niet optreden als coach.
3) Bij de sporthal-/kantinebeheerder de hesjes, het wedstrijdformulier, de bestuursdienstenvelop met consumptiebonnen en op de finaledagen eventueel medailles in ontvangst nemen;
4) De consumptiebonnen naar redelijkheid verdelen over degene die bestuursdienst hebben.
5) Zie er op toe dat de wedstrijden op tijd aanvangen en eindigen. Laat de wedstrijden op het aangegeven tijdstip aanvangen, ook als een team nog niet is verschenen. De klok instellen op 20 minuten en bij einde wedstrijd door laten lopen, ook als er niet wordt gespeeld;
6) Na 5 minuten kan de wedstrijd als gespeeld worden beschouwd en heeft het team dat niet tijdig is verschenen reglementair met 3-0 verloren. Indien beide begeleiders beslissen om de resterende tijd alsnog te spelen dan geldt die uitslag;
7) Indien een team geheel niet komt opdagen, heeft het team dat niet is verschenen, reglementair per wedstrijd met 3-0 verloren;
8) Tijdens de wedstrijden mag er niet worden gevoetbald naast het speelveld;
9) Vernielingen moeten direct aan de beheerder van de sporthal worden doorgegeven;
10) Zorg, in overleg met de sporthal-/kantinebeheerder, dat al het materiaal weer op de juiste plaats terechtkomt;
11) Om misverstanden op het uitslagenformulier te voorkomen, laat het thuisspelende team t.o.v. de tijdwaarneming van links naar rechts spelen;
12) Het thuisspelende team trap af;
13) Minimale leeftijd bestuursdienst c.q. scheidsrechters: 18 jaar;
14)†† Laat de begeleiders de uitslagen controleren of deze juist op het wedstrijdformulier worden vermeld;
15) >>>>Uitslagen doorgeven aan Dick van den Berg voor 19:00 uur<<<<
>>>> E-mail: jeugdwintercompetitie@szvv.nl <<<<
16) Uw taak zit er nu op en u wordt bedankt voor uw inzet.
NB.†† Medailles voor de finaledagen kunnen worden opgehaald bij de beheerder van de sporthal/kantine.
          Begeleiding:
Zeer belangrijk is het optreden van de teambegeleiding voor een sportief verloop van de wedstrijd waarbij het belang van de jeugdspelers voorop moet staan! De begeleiding wordt verzocht er op toe te zien dat alles ordentelijk gebeurt op zowel het speelveld als in de kleedkamer. Vernielingen worden bij de betreffende vereniging in rekening gebracht. Het is belangrijk om de kinderen tijdens de pauze te begeleiden en hen aan te spreken op wangedrag rond het veld. Het is NIET TOEGESTAAN rondom het speelveld, in de kleedkamers of de gangen een 'balletje te trappen'. Er is dan ook van de zijde van de sporthalbeheerders met klem gevraagd de intrapballen thuis te laten.
              Beheerder sporthal:
Wat wordt er verwacht van een beheerder van een sporthal c.q. kantine:
1) Contact onderhouden met de SZVV;
2) Het aanleveren van speeldata en speeluren;
3) Het ontvangen en uitdelen van wedstrijdformulieren, medailles etc.;
4) Het doorgeven van uitslagen al dan niet in samenwerking met de zaaldienst;
5) Het verspreiden van de tussenstanden, benodigd voor de finaledagen, naar degene die op dat moment bestuursdienst draaien.
              Competitieprogramma:
Elk team ontmoet zijn poule tegenstander tweemaal op dezelfde dag met een pauze van 20 minuten tussen beide wedstrijden. Het is erg vervelend als teams wegblijven op de laatste speeldag omdat zij al kampioen zijn. Het is in ieder geval vervelend als teams wegblijven zonder de tegenstander in te lichten, er zijn fatsoensnormen. Komt een team of vereniging, na overleg met de competitieleider, door een tragische gebeurtenis o.d. in zijn geheel niet opdagen, dan beslist de competitieleider wat te doen.
        CoŲrdinator:
Het contact tussen de vereniging en de SZVV verloopt via de coŲrdinator van de desbetreffende vereniging.
Wat wordt er verwacht van een coŲrdinator:
1) Contact onderhouden met de SZVV;
2) Het aanleveren van teams, sponsornamen etc.;
3) Het regelen van de zaaldienst en scheidsrechters tijdens de bestuursdienst van de vereniging;
4) Het controleren van de uitslagen en standen in samenwerking met de begeleiders en indien nodig uitslagen reclameren;
5) Het verdelen van de aangeleverde vaantjes aan de meespelende teams van de vereniging;
6) De begeleiders op de hoogte houden van spelregels etc.
7) Het verspreiden van de tussenstanden, benodigd voor de finaledagen, naar degene die op dat moment bestuursdienst draaien.††
8) Het tijdig inventariseren van het aantal spelers resp. teams tijdens de vakantieweken en dit tijdig melden aan de JWC-coŲrdinator.
              Finalewedstrijden:
Finales worden in diverse combinaties gespeeld:
poules met:
- 4 teams: kruisfinales:
no. 1. en no. 2. strijden in twee onderlinge wedstrijden om de eerste plaats;
no. 3. en no. 4. spelen nog twee wedstrijden tegen elkaar;
- 5 teams: kruisfinales:
no. 1. en no. 2. strijden in twee onderlinge wedstrijden om de eerste plaats;
no. 3. t/m no. 5. spelen elk nog ťťn wedstrijd tegen elkaar.
- 6 teams: competitie:
de winnaar volgt uit een halve competitie.
- 6 teams: kruisfinales:
no. 1. en no. 2. strijden in twee onderlinge wedstrijden om de eerste plaats;
no. 3. en no. 4. spelen nog twee wedstrijden tegen elkaar;
no. 5. en no. 6. spelen nog twee wedstrijden tegen elkaar.
- 7 teams: competitie:
de winnaar volgt uit een halve competitie.
- 8 teams: competitie:
de winnaar volgt uit een halve competitie.
E.e.a.. met inachtneming van het geciteerde onder 'Kampioen:'
              Kampioen:
De winnaar van een poule zonder kruisfinales is het team dat de meeste punten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn dan beslist het aantal gescoorde doelpunten.
De winnaar van ťťn poule met kruisfinales komt uit de onderlinge confrontatie van de nummers 1 en 2 van die poule, daarbij opgeteld de punten en het saldi van de stand van voor de kruisfinales. Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn dan beslist het aantal gescoorde doelpunten.
Indien een team al voor het spelen van de (kruis)finales reeds kampioen is en zich voor de finaledag afmeldt, vervalt haar aanspraak op de medailles en worden deze uitgereikt aan de no. 2 van de desbetreffende poule.
Indien wedstrijden, zonder medeweten van de SZVV wedstrijdcoŲrdinator en buiten het programma zijn gespeeld, worden deze als niet geldend aangemerkt.
              Leeftijden:
Alle categorieŽn zijn OP VERZOEK VAN DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN onderverdeeld in een 1e jaars en een 2e jaars afdeling. Er mag GEEN speler van een hogere categorie in een lagere categorie spelen. Het de verantwoordelijkheid van de verenigingen en de begeleiders om GEEN OUDERE spelers op te stellen in lagere categorieŽn.
JO13-pup. JO11-pup. JO9-pup. JO7-pup.
vanaf: 12 jaar 10 jaar 8 jaar 6 jaar
JO12-pup. JO10-pup. JO8-pup. JO6-pup.
vanaf: 11 jaar 9 jaar 7 jaar 5 jaar
              Uitslagen:
De begeleiders dienen bij de tijdwaarneming de uitslagen te controleren of deze juist op het wedstrijdformulier worden vermeld. E.e.a. om misverstanden te voorkomen. Wijzigingen worden alleen verwerkt als deze zijn aangeleverd door de coŲrdinator van de vereniging.
Na afloop van de wedstrijddag wordt de bestuursdienst vriendelijk doch dringend verzocht deze door te geven aan de competitieleider. Een juiste afhandeling bevordert de communicatie over de juiste stand van zaken.
De uitslagen en standen zullen maandag na de wedstrijddag, m.u.v. de eerste week, via de website http://www.szvv.nl beschikbaar zijn. De begeleiding wordt verzocht om de uitslagen tevens door te geven aan het wedstrijdsecretariaat van uw vereniging voor controle. U voorkomt hiermede wellicht problemen.
Tijdens de competitie kunnen de verenigingen tot 7 dagen na de speeldatum, de uitslagen van die dag, reclameren bij de competitieleider.
Voor de finaledagen, kunnen tot 3 dagen voor de desbetreffende dagen, geen reclamaties meer worden gedaan op de uitslagen.
              Uitrusting:
Schone sportschoenen zonder zwarte zolen.
Per sporthal is 1 set overgooiers aanwezig.
              Spelregels:
Er wordt volgens de spelregels van de KNVB gespeeld in combinatie met enkele wijzigingen:
* Indien een doelverdediger van de JO6 t/m JO9-pupillen niet in staat is om goed uit te gooien:
- mag er ook uit de handen worden geschoten;
* Indien een bal het plafond raakt:
- een intrap geven aan de zijlijn ter plaatse waar de bal het plafond heeft geraakt;
* Indien een indirecte vrije trap wordt gegeven:
- de arm gestrekt boven het hoofd heffen totdat de bal is gespeeld of aangeraakt;
* In de zaal mogen GEEN slidings worden gemaakt, indien wel gemaakt:
- een vrije trap voor de tegenpartij en het desbetreffende spelertje hierop aanspreken.
Het doelvlak, is het vlak dat wordt begrensd door:
* de achterkant van de doelpalen;
* de achterkant van de doellat;
* en de achterkant van de doellijn.
Een geldig doelpunt is gescoord:
* zodra een, volgens de regels gespeelde, bal volledig het doelvlak is gepasseerd;
* de bal niet door een speler van het aanvallende team is geworpen of gedragen;
* indien de bal niet opzettelijk met de hand of arm is geslagen;
* indien er geen andere overtreding aan vooraf is gegaan.
 Geen geldig eigen doelpunt als:
* de indirecte/direct vrije schop vanuit het speelveld rechtstreeks in het eigen doel beland;
* de intrap rechtstreeks in het eigen doel beland;
* de hoekschop rechtstreeks in het eigen doel beland.  
- de spelhervatting is in dit geval: een hoekschop.
Geen geldig doelpunt als:
* een indirecte vrije schop rechtstreeks in het andere doel beland;
* een intrap rechtstreeks in het andere doel beland;
* een doelworp rechtstreeks in het andere doel beland.
- de spelhervatting is in dit geval: een doelworp. 
Geen geldig doelpunt als:
* de beginschop rechtstreeks in het eigen doel beland;
* een doelworp rechtstreeks in eigen doel beland;
* een vrije schop van de eigen 6 meter lijn rechtstreeks in eigen doel beland;
* een scheidsrechtersbal rechtstreeks in eigen doel beland.
- de spelhervatting is in dit geval: overnemen.
Geen geldig doelpunt als:
* een speler de bal, vanuit een intrap, rechtstreeks op het doel van de tegenstander schiet en niet wordt aangeraakt door een medespeler.
Uit een indirecte vrije schop kan nooit rechtstreeks gescoord worden.
Uit een directe vrije schop kan rechtstreeks gescoord worden in het doel van de tegenstander.
De afstanden welke in acht moeten worden genomen:
* de beginschop, iedere speler op eigen speelhelft, de tegenstanders op 3 meter;
* de vrije schoppen, de tegenstanders op 5 meter;
* bij de intrap, de tegenstander op 5 meter;
* de hoekschop, de tegenstander op 5 meter;
* de doelworp, tegenstanders buiten het strafschopgebied;
* de strafschop, alle spelers binnen het speelveld, alle spelers achter het strafschoppunt (m.u.v. doelverdediger), alle spelers op 5 meter.
*
              Terugspelen:
Terugspelen op de keeper is NIET toegestaan. Pas nadat bal is aangeraakt door een tegenstander is dit wel toegestaan. Gebeurt dit wel, dan is in 1e instantie een waarschuwing op zijn plaats. Gebeurt het alsnog dan is dit een indirecte vrijetrap op de 6 meter lijn om het doel.
Terugspelen op de keeper is toegestaan, met dien verstande dat de keeper de bal niet met de handen oppakt. Bij de JO6- t/m JO9-pupillen hierop reageren 'in de geest van de wedstrijd'. Bij de JO10- t/m JO13-pupillen, na een eerste waarschuwing, bestraffen met een vrije trap voor de tegenpartij vanaf de zijlijn.
              Terugtrekken team:
Indien een team meer dan 2 keer niet is komen opdagen of wordt teruggetrokken, dan komen de uitslagen van de inmiddels gespeelde wedstrijden te vervallen.
              Veldspelers:
JO13-JO12-pupillen: 1 doelverdediger en 4 veldspelers;
JO11-JO10-pupillen: 1 doelverdediger en 4 veldspelers
(indien beide coaches akkoord gaan: 1 doelverdediger en 5 veldspelers);
JO9-JO8-pupillen: 1 doelverdediger en 5 veldspelers;
JO7-JO6-pupillen: 1 doelverdediger en 5 veldspelers.
Als een team met een tekort aan spelers aan de wedstrijd begint, is het toegestaan deze aan te vullen met spelers van een andere vereniging met in achtneming van het volgende:
* dat deze spelers niet uitkomen in een hogere categorie;
* dat de begeleiding van de tegenstander hiermee akkoord gaat;
* dat op finaledagen ook de begeleiding van het team, dat kanshebber is op het kampioenschap, ook
hiermee akkoord gaat;
* dat het bovenstaande wordt gemeld bij de zaaldienst/tijdwaarneming.
              Wedstrijdbal:
De vereniging die zaaldienst heeft, zorgt voor de wedstrijdbal (plofbal).
              Wedstrijdduur:
De wedstrijd duurt 20 minuten zonder dat er wisseling van speelhelft plaatsvindt. Bij de 2de wedstrijd wordt het andere doel verdedigd. Indien een team 5 minuten te laat komt dan vervalt de wedstrijd en verliest het betreffende team reglementair met 3-0. Indien beide begeleiders beslissen om de resterende tijd alsnog te spelen dan geldt die uitslag. De tijdsklok na afloop van een wedstrijd door laten lopen om zo tijdsoverschrijding op het eind van de dag te vermijden.
              Prijzen:
Aan alle poulewinnaars worden medailles als aandenken uitgereikt.