nieuws actueel
Wijzigingen bestuursdienst rapportage
(28-09-2018)
In het e-mailbericht voor aanstelling bestuursdienst staan voortaan 3 onderdelen.
De eerste is om het bekende formulier te openen en af te drukken.
Doe dit pas op de dag van de bestuursdienst, zodat de laatste wijzigingen in de teamsamenstellingen hier in zijn opgenomen.

De tweede bevat de code om in de app te gebruiken. Deze kan je direct na ontvangst al in de app toevoegen.

De derde is om de mobiele omgeving te openen (als je de app niet gebruikt).

Het oude formulier kan niet meer online worden ingevuld.
Dit is vervangen door de app en mobiele omgeving.

Tijdens de bestuursdienst hoef je niet meer te wachten tot de laatste wedstrijd is afgelopen.
Je kunt direct na iedere wedstrijd de uitslag en opmerkingen invullen.
Dit wordt direct verwerkt.
Vergeet niet om bij iedere wedstrijd Opslaan te kiezen.


Inloggen bij SZVV
(30-08-2018)
De systemen van SZVV kennen inmiddels 5 inlog-mogelijkheden
  -  LEDENBEHEER
  -  VERENIGING
  -  TEAM-SAMENSTELLING
  -  SCHEIDSRECHTER
  -  BESTUURSDIENST
Let op:
De wachtwoorden en codes zijn uitsluitend te gebruiken voor de eigen functie!

LEDENBEHEER
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de ledenbeheerders van verenigingen. (meestal de secretaris)
Hier staan aspiranten die door de vereniging moeten worden aangemeld.
Ook zijn hier de leden per vereniging te vinden.
Hier kunnen mutaties worden ingevoerd en pasfoto’s en legitimaties worden toegevoegd bij leden en aspiranten.
Inloggen
https://leden.szvv.nl/login
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

VERENIGING
Deze functie is uitsluitend bestemd voor de secretarissen van aangesloten verenigingen.
Hier kan het wachtwoord voor de team-samenstelling worden ingesteld en gewijzigd.
Dit wachtwoord zal door de secretaris worden gecommuniceerd naar coaches en aanvoerders.
Later kunnen hier nog andere functies worden toegevoegd.
Inloggen
https://szvv.nl/ver
Wachtwoord uitgegeven door SZVV-competitieleider

TEAM-SAMENSTELLING
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kunnen spelers aan teams worden toegevoegd en verwijderd.
Tevens wordt hier de aanvoerder geselecteerd.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door secretaris van betreffende vereniging

SCHEIDSRECHTER
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan een scheidsrechter de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Wachtwoord uitgegeven door ERKASOFT

BESTUURSDIENST
Deze functie is in de mobiele omgeving en in de App beschikbaar.
Hier kan de aangestelde bestuursdienst de spelers controleren bij een wedstrijd.
Tevens kan hij de uitslag invoeren of corrigeren en zo nodig opmerkingen toevoegen.
Inloggen
op pc
op telefoon of tablet
middels de App (installeer uit Play Store)
Code uitgegeven door SZVV-competitieleider

Privacy en de AVG
(04-06-2018)
Binnen SZVV worden persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en bestuursleden van aangesloten verenigingen.
Hierdoor was SZVV eerder al gehouden aan regels, vastgelegd in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Nu de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing is, zijn de regels verder aangescherpt.
Binnen de systemen, welke door SZVV gebruikt worden, zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om aan alle regels te voldoen.
 - Het gebruik van de systemen is beveiligd middels een https-verbinding, waarvoor door Comodo SSL-certificaten zijn afgegeven.
 - Het bsn (burgerservicenummer) wordt niet meer in de systemen opgeslagen.
 - Een kopie van een legitimatiebewijs is niet meer verplicht, er kan worden volstaan met het tonen ervan bij de ledenbeheerder van SZVV.
 - Alle legitimatiebewijzen, voor zover deze zijn aangeleverd, worden (na controle op juistheid) definitief uit de systemen verwijderd.
 - Bij inschrijving wordt om toestemming gevraagd voor de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens.
 - Voor SZVV is een Protocol Verwerking Persoonsgegevens opgesteld, hetgeen op de site is gepubliceerd. (zie: informatie, ledenadministratie, privacy)


Inschrijfformulier seizoen 2018 2019
(31-03-2018)
Inmiddels zijn de inschrijfformulieren voor het seizoen 2018 2019 aan de secretarissen van de vereniging verzonden. Aanlevering uiterlijk 31 mei 2018.

SZVV APP
(11-01-2018)
Inmiddels is voor de Android gebruikers de SZVV app te downloaden. Voor meer informatie zie onze website onder app en mobile.

Algemene Leden Vergadering 2017
(05-10-2017)
Op 9 november 2017 wordt u uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden in cafe Het Oude Slot, Markt 21 te Schagen.
Inloop 19.30 uur aanvang vergadering 20.00 uur.
Indien u agendapunten wilt opvoeren dient u voor 26 oktober uw punten te mailen naar de secretaris van de SZVV.

Agenda
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen / ingekomen stukken
4 Vaststellen van de notulen van 26 november 2016. (staan op de website)
5 Wijzigingen Huishoudelijk reglement
6 Financieel verslag 2016 - 2017
7 Begroting 2017 - 2018
8 Competitiezaken
8.1 Competitie
8.2 Voortgang Digitale Rapportageformulier Bestuursdienst
9 Secretariaat/ledenadministratie
9.1 Ledentoename 2017 - 2018
10 Rondvraag
11 Sluiting


Voorwoord seizoen 2017-2018
(29-08-2017)
Bestuurders en leden van de SZVV

Het nieuwe zaalvoetbalseizoen, 2017-2018 staat voor de deur. Om te beginnen met een nieuw logo op de SZVV website, een logo met de oude kleuren maar in een moderner jasje.

Het wedstrijdprogramma voor de maand september met de 1e ronde van het bekertoernooi staat ook al enkele weken op de website en kunt u de eerste, te spelen wedstrijden in de agenda zetten.

Afgelopen seizoen circa 8% meer wedstrijden dan het seizoen ervoor waardoor een seizoenuitloop tot half mei niet te vermijden was. Om deze uitloop te beperken zal het komende seizoen op de vrijdagen voor de vakanties gespeeld gaan worden, strakker de hand worden gehouden aan het definitieve programma en aan de planning van de competitieleider.
Mede omdat de mogelijkheden voor uitbreiding van zaalhuur in de verschillende hallen vooralsnog niet mogelijk is.

De afgelopen jaren een stijging van het aantal leden en wedstrijden.
Dit laatste o.m. door toename jeugd en het feit dat voor het komend seizoen de ZVV Succes in zijn geheel is overgekomen naar de SZVV. De teller van het ledenaantal gaat nu richting de 2100. Voor het nieuwe seizoen moeten alle jeugdleden (éénmalig) weer aan hun teams toegevoegd worden, zodat zij op het wedstrijd/ bestuursdienst rapportageformulier zijn opgenomen. De spelers in de jeugdteams van het afgelopen seizoen zijn namelijk allemaal verwijderd.
Op dit moment staan er voor het komend seizoen nog 63 leden met een verlopen pas. Regel uw spelerspas tijdig zodat uw naam ook op het wedstrijdformulier vermeld kan worden.

Het afgelopen seizoen, 2016-2017, heeft de SZVV haar boeken boven verwachting afgesloten. Dit betekent dat er v.w.b. de zaalhuur voor het komend seizoen geen verhoging doorgevoerd zal worden. Wel zal de wijze van vaststellen voor sportlink wijzigen. Voor elk team werd door de verenigingen een vast bedrag betaald, nu zal de vereniging op basis van het aantal leden in de ledenadministratie een bedrag voor sportlink gaan betalen.

Voor de verenigingen adviseert het bestuur van de SZVV om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Via de KNVB website vindt u hierover meer informatie. De secretaris van uw vereniging zal via de mail geïnformeerd worden.

Tevens wil het bestuur van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor de algemene ledenvergadering.
Deze is ingepland op 9 november 2017 in Schagen.
Gezien een mogelijk verdere digitalisering binnen onze vereniging wordt uw aanwezigheid/stem op prijs gesteld.

De eerste oefenpartijen zijn al weer gespeeld en er wordt al weer volop getraind om in september de conditie op peil te hebben voor de 1e wedstrijden in toch altijd weer onvermijdelijke snikhete sporthallen. Het SZVV bestuur is weer klaar voor een sportief zaalvoetbalseizoen en wenst een ieder een succesvol, sportief seizoen maar bovenal veel plezier in het komend seizoen.

namens het SZVV bestuur,
Herrold Pronk, voorzitter

Voorlopige indeling op website
(07-06-2017)
De voorlopige indeling voor de competitie 2017 2018 alsmede bekertoernooi staan op der website

Inschrijfformulier seizoen 2017 2018
(23-03-2017)
Het inschrijfformulier voor het komende seizoen, 2017 - 2018 ontvangen de verenigingen/secretarissen dit weekend (25/26 maart) in hun mailbox.
Formulier wijst voor zich en kunt u, na invulling, via de knop verzenden aan mij retourneren. Uiterlijk inzenden 31 mei 2017.
Nieuwe verenigingen kunnen bij mij een blanco inschrijfformulier opvragen.

Voor de verenigingen die deelnemen met jeugdteams wil ik u vragen om bij indeling te letten op het geboortejaar van de jeugdspelers bij indeling voor de A-, B- en C junioren. De geboortejaren, zoals deze gehanteerd worden voor de indeling, staan op het inschrijfformulier.
Een C-junior bijvoorbeeld uitkomend in het seizoen 2017 - 2018 moet in 2003 of 2004 geboren zijn.
Is een speler ouder kan hij namelijk niet toegevoegd worden aan dit C- team en daarom ook niet op het wedstrijdformulier.
Dit kan alleen nog als er dispensatie wordt aangevraagd en goedgekeurd.
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij altijd benaderen.
Co Duineveld,
competitieleider SZVV

Evaluatie digitalisering wedstrijd-/bestuursdienstformulier
(26-05-2016)
Geachte bestuurders, beste sportvrienden,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november j.l. is er besproken het eigen vermogen van de SZVV als streven op minimaal 100k te houden. Om dit te realiseren is er aangegeven dat een verdere digitalisering van processen een voorwaarde is om de kosten op een acceptabel niveau en de sport betaalbaar te houden.

De afgelopen drie jaar is er al gewerkt met het digitaal doorsturen van wedstrijduitslagen middels de QR code, dit wordt met wisselend succes toegepast en verdient zeker nog aandacht van enkele bestuurders om verbeterslagen te maken met uw leden. Daarnaast zijn er de afgelopen weken een zestal “pilots” geweest met het digitale wedstrijdformulier en zaaldienst formulier. Om dit zorgvuldig voor te bereiden zijn de betreffende verenigingen van te voren ingelicht, geïnformeerd en voorzien van een stappenplan. In de bijlage kunt u het resultaat van de “pilot” bekijken, het bestuur heeft het resultaat geëvalueerd en komt tot de conclusie dat het resultaat erg tegenvalt.

Het bestuur wil u er dan ook op wijzen dat u verantwoordelijk bent voor een succesvolle implementatie van het digitale wedstrijdformulier (1x aan het begin van het seizoen dienen alle coaches/ aanvoerders hun spelers digitaal aan te melden bij de SZVV) en het digitale zaaldienst formulier (het doorsturen van een link welke door de zaaldienst op de speeldag wordt geprint en meegenomen naar de zaal) zodat de competitie op een werkbare en eerlijke manier verloopt. Wij verzoeken met klem dat de secretaris van de vereniging zich hier in verdiept en hier maximaal opstuurt richting de teams van zijn club.

Om er zeker van te zijn dat iedere vereniging voldoende notie heeft genomen van deze brief verwachten wij van u een terugkoppeling, ook als u akkoord gaat met de inhoud van deze brief en de bijbehorende bijlagen. Eventuele op/aanmerkingen zullen worden meegenomen als dit tot verbeteringen kan leiden. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen we u nogmaals attenderen op de stappen die moeten worden genomen om de competitie vlekkeloos van start te laten gaan.

Digitaliseren van processen is een “must” om zaalvoetbal bij de SZVV betaalbaar te houden!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de SZVV
Herrold Pronk, voorzitter

Bijlage:    
stappenplan
evaluatie “pilot”
rapportage QR code 

----------

Digitalisering wedstrijdformulier m.i.v. seizoen 2016 2017

Op een 6-tal avonden de nieuwe wijze van vastlegging van de verschillende verenigingen op een speelavond uitgetest.

Verenigingen/teams die moesten spelen zijn vooraf geïnstrueerd met verzoek om door de coach of aanvoerder de namen van spelers toe te voegen/in te voeren

Verenigingen die bestuursdienst op de betreffende avond hadden, zijn vooraf geïnstrueerd hoe om te gaan met bestuursdienstformulier.

Hierbij is het volgende gebleken:

Dinsdag 04 april 2016 Sporthal De Doorbraak                                    Resultaat

Teamopgave van de 6 spelende teams door                                       4 teams
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                             Ja
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Nee*
*Gebruik oude link


Vrijdag 08 april 2016 Sporthal De Doorbraak                                      Resultaat

Teamopgave van de 6 spelende teams door                                       1 team
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                             Nee
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Ja

Vrijdag 15 april 2016 Sporthal Groeneweg                                          Resultaat

Teamopgave van de 6 spelende teams door                                       2 teams
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                             Nee
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Ja

Vrijdag 22 april 2016 Sporthal Niedorp                                             Resultaat

Teamopgave van de 8 spelende teams door                                       4 teams
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                             Nee
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Nee

Vrijdag 29 april 2016 Sporthal Multitreffer                                         Resultaat

Teamopgave van de 8 spelende teamsdoor                                        3 teams
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                             Nee
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Nee*
*Door foutmelding bij verzending verzenden mislukt
Vrijdag 13 mei 2016 Sporthal Groeneweg                                           Resultaat

Teamopgave van de 5 spelende teams door                                        3 teams
Bestuursdienstformulier geprint door bestuursdienst                              Nee
Rapportage doorgegevens middels QR code/link                                  Nee

Samengevat:

Opgave van de namen van spelers door de coaches of aanvoerders verder onder de maat.
Gevolg: controle van de pasjes met de namen kan NIET plaatsvinden

Doordat bestuursdienstformulier door de dienstdoende vereniging NIET is geprint, is niet bekend welke teams er spelen en of er scheidsrechters zijn aangesteld
Geen controle mogelijk van namen/pasjes
Doorgeven van uitslagen en opmerkingen middels QR code NIET mogelijk
Geen uitslagen, geen standen etc. extra werk bestuur!
----------

 Stappenplan en gebruik QR code vooralsnog niet mogelijk deze hier te plaatsen. De secretaris van uw vereniging heeft deze via de mail ontvangen


Wijziging speeltijd B- en C-junioren
(13-05-2016)
Ingaande het seizoen 2016 - 2017 wijzigt de speelduur van deze jeugdteams van 40 in 50 minuten. 
Speelduurwijziging is in de laatste ALV aan de orde geweest en akkoord bevonden.
Wijziging is dit seizoen al bij de KNVB doorgevoerd. 

Dispensatie spelers seizoen 2016 2017
(19-04-2016)
Bestuurders,

Indien u (jeugd)spelers wil laten meespelen in een team waarbij één of meerdere (jeugd)spelers ouder zijn dan de leeftijdsklasse zoals genoemd op het inschrijfformulier
dient u dit voor aanvang van het seizoen via de secretaris van uw vereniging, middels ledenbeheer dispensatie aan te vragen.
Afgelopen seizoen zijn er verenigingen geweest die dit wel maar er zijn ook verenigingen die dit niet hebben aangevraagd. 

In ledenbeheer kan de secretaris, voor het betreffende lid, middels de knop "dispensatie verzoek"dispensatie aanvragen.
Het dispensatieverzoek komt bij de competitieleider binnen en hij zal de secretaris via de mail informeren of de dispensatieaanvraag goed- of afgekeurd is.
Op het rapportageformulier bestuursdienst wat nu in de testfase is, zal aangegeven zijn of voor een speler dispensatie is verleend.
Dispensatie geldt voor alle jeugdteams dus ook voor de A-jeugd! Het SZVV bestuur hanteert hierbij de KNVB dispensatieregels.

Een verleende dispensatie is geldig voor het seizoen waarin deze is aangevraagd.
Omdat het seizoen 2015 2016 nog niet afgerond is kunnen i.vm. leeftijd nog geen aanvragen via de ledenbeheer voor het nieuwe seizoen, 2016 2017
ingediend worden. Zodra dit mogelijk is zal een bericht op de website verschijnen.

Het bestuur gaat ervan uit dat, indien nodig, de verenigingen voor de betreffende spelers dispensatieaanvraag in zal dienen.
Mocht blijken dat dit niet heeft plaatsgevonden zal het bestuur zich over de consequenties nog beraden.

met vriendelijke groet,

Co Duineveld
Competitieleider

Inschrijfformulier seizoen 2016 2017
(16-04-2016)
Bestuurders SZVV verenigingen.

Via de mail is afgelopen week aan de secretaris van uw vereniging het inschrijfformulier voor het nieuwe seizoen verzonden.
Dit formulier kunt u on line invullen en via de knop: verzenden aan mij retourneren.

Heeft u vragen of heeft u de mail gemist, u kunt mij altijd benaderen. 

Co Duineveld
Competitieleider SZVV

Wijzigingen KNVB spelregels zaal jeugd
(24-09-2015)
Met ingang van seizoen 2015-2016 zijn de regels met betrekking tot wedstrijdduur, dispensaties en scheenbeschermers in de jeugdcompetities aangepast.

Bij de KNVB is de wedstrijdduur met ingang van seizoen 2015-2016 van de B- en C-jeugd gewijzigd van 2 x 20 minuten naar 2 x 25 minuten.
De SZV V jeugdwedstrijden zullen dit seizoen gehandhaafd blijven op 2 x 20 minuten speeltijd. In de komende jaarvergadering zal dit onderwerp
op de agenda geplaatst worden in hoeverre de SZVV hier in meegaat.  

Daarnaast zijn scheenbeschermers verplicht gesteld.
Het SZVV bestuur verzoekt daarom dit jaar de verenigingen en begeleiders/coaches er op toe te zien dat scheenbeschermers gedragen gaan worden.

In de Topklasse wordt geen dispensatie verleend. 

Namens SZVV bestuur, Co Duineveld

Controleren adresgegevens van verenigingen
(13-07-2015)
Hierbij worden alle contactpersonen van de verenigingen verzocht om de gegevens van hun vereniging te controleren op de SZVV site.
Belangrijk is dat deze gegevens correct zijn!

Vanaf het nieuwe seizoen zullen de wijzigingen in de wedstrijdplanning automatisch worden verzonden.
Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt, zoals vermeld op de site onder verenigingen.
Als dus de gegevens van de vereniging niet kloppen, ontvangt de vereniging niet de wijzigingen.
De vereniging en de spelers worden dan geconfronteerd met alle nare gevolgen die daaruit voortvloeien.

De contactpersoon voor de zaalvoetbal van de betreffende vereniging dient te zijn vermeld als secretaris op de SZVV site.
Mogelijk is dit niet altijd de secretaris van de vereniging, omdat grote verenigingen mogelijk de taken onderverdelen.
Houd hier dus rekening mee!

Alle aanvullingen en/of wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan: secretaris@szvv.nl